Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

ΛΑΕΚ (Λογαριασμός Απασχόλησης Επαγγελματική Κατάρτισης). Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

ΛΑΕΚ (Λογαριασμός Απασχόλησης Επαγγελματική Κατάρτισης). Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,24%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να επανεισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,24%.

Σε όσες επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ υπάγονται και σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάν εκπαίδευσης – κατάρτισης σε οποιοδήποτε αντικείμενο άπτεται των δραστηριοτήτων είτε της επιχείρησης είτε της κάθε ειδικότητας του προσωπικού.

Έχει εγκριθεί και είναι σε ισχύ το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%), με τα εξής χαρακτηριστικά:

Η θεματολογία της κατάρτισης μπορεί να έχει σχέση με το αντικείμενο της απασχόλησης των εργαζομένων ή με γενικότερες γνώσεις και δεξιότητες όπως, Πληροφορική και Internet.

Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιηθούν μέσα στο έτος είναι ίσο με το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) του έτους συν το ποσό του προηγούμενου έτους που τυχόν δεν εξαντλήθηκε.

Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιούνται είτε εντός των επιχειρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, είτε να ανατίθενται εξ’ ολοκλήρου σε εκπαιδευτικούς φορείς.

Η κατάρτιση μπορεί να πραγματοποιείται εντός ή εκτός ωραρίου εργασίας ή συνδυαστικά και μπορεί να περιλαμβάνει θεωρητικό ή πρακτικό μέρος, πάντα με την παρουσία εκπαιδευτή.

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι 2 προγράμματα κατάρτισης και μέχρι 100 ώρες συνολικά.

Εκτός όμως από τα ανωτέρω, μετά το τέλος της κατάρτισης σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα Πληροφορικής, οι εργαζόμενοι μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους με το πιστοποιητικό ECDL, με την οποία συνεργαζόμαστε και είμαστε από τα μεγαλύτερα Πιστοποιημένα Εξεταστικά της Κέντρα.

Επιδότηση του σεμιναρίου για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,45%

Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν (κάλυψη της εκπαίδευσης μέσω ΛΑΕΚ) έχει ως εξής:

 • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλει η επιχείρηση, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) για το έτος.
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) για το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσού το τρέχων έτος.

Υπάρχει καταληκτική προθεσμία υποβολής προγραμμάτων στον ΛΑΕΚ η οποία ορίζεται στις 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% δεν δύναται να υπαχθούν:

Κατ’ οίκον εκπαιδευτικά προγράμματα

Συνέδρια – Σεμινάρια με συνολικό αριθμό συμμετεχόντων άνω των 35 ατόμων

Προγράμματα διά αλληλογραφίας

Επιδότηση του σεμιναρίου για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ μέσω του πόρου ΛΑΕΚ 0,45%

Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα υλοποιήσουν (κάλυψη της εκπαίδευσης μέσω ΛΑΕΚ) έχει ως εξής:

 • Το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που θα καταβάλει η επιχείρηση, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
 • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλει δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες ή ίσες του 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) για το έτος.
 • Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) για το προηγούμενο έτος, μπορούν να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη συμπλήρωση του παραπάνω ποσού το τρέχων έτος.

Υπάρχει καταληκτική προθεσμία υποβολής προγραμμάτων στον ΛΑΕΚ η οποία ορίζεται στις 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ-0,24% δεν δύναται να υπαχθούν:

Κατ’ οίκον εκπαιδευτικά προγράμματα

Συνέδρια – Σεμινάρια με συνολικό αριθμό συμμετεχόντων άνω των 35 ατόμων

Προγράμματα διά αλληλογραφίας

Γιατί Easy Win.Net®

 • Ποσοστά επιτυχίας 98% με αποδείξεις από επίσημους φορείς πιστοποίησης
 • Δημιουργία τμημάτων και ιδιαίτερων μαθημάτων, διαμορφωμένα αποκλειστικά στους διαθέσιμους χρόνους των μαθητών
 • Εγγύηση στα χρονικά περιθώρια (deadlines) των μαθητών και προκηρύξεων ΑΣΕΠ με 100% επιτυχία
 • Συνεργασία με τους μεγαλύτερους φορείς Πιστοποίησης (ECDL κ.α.)
 • Ευχάριστο περιβάλλον και προσωπικό
 • Σύγχρονοι Η/Υ, τελευταίας τεχνολογίας υλικά και λογισμικά
 • Ομοιογενή τμήματα σε ηλικία και γνώση (αρχάριοι, προχωρημένοι και ταχύρυθμοι)
 • Ενισχυτική διδασκαλία όταν απαιτείται
 • Προετοιμασία εξετάσεων για όλους τους φορείς πιστοποίησης
 • Ολιγομελή τμήματα 3-7 ατόμων. Ευχάριστο περιβάλλον και προσωπικό
 • Σύγχρονα τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων για τους μαθητές μας (ΔΩΡΕΑΝ)
 • Εκπαιδευτικό υλικό και σημειώσεις για όλους μας τους μαθητές
 • Καθηγητές με γνώσεις και εμπειρία ετών με μεταπτυχιακούς τίτλους
 • Εκπαιδευτικό προσωπικό με μεταδοτικότητα, επικοινωνία και υπομονή
 • Δικά μας Εξεταστικά Κέντρα
 • Προσεγμένοι & καθαροί χώροι διαμορφωμένοι για μαθητές από ειδικούς.

Σύγχρονα εκπαιδευτήρια πληροφορικής Easy Win.net® ανήκουν στον Όμιλο So Easy Group (So Easy® εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών και Αρειμάνιο® εκπαιδευτήρια μέσης εκπαίδευσης). Ο όμιλος είναι τόσο γνωστός όχι μόνο από τις επιτυχίες των μαθητών του αλλά και από τις διακρίσεις και τα βραβεία που συλλέγει κάθε χρόνο για τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.